“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParama  
  RenginiaiGalerija  

STEAM projektas

PATVIRTINTA

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio

direktoriaus  2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-25

 

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO RESPUBLIKINIO STEAM PROJEKTO „LĖKČIAU LĖKČIAU, KAD GALĖČIAU...“  NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Respublikinio 1-4 klasių mokinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų STEAM projekto ,,Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau...“ (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, darbų pateikimo tvarką.

2. Projektą organizuoja Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio (toliau – mokyklos) mokytojų metodinė grupė.

3. Projektas skirtas plėtoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) idėjas pradinėse ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, į veiklas įtraukiant įstaigų bendruomenes.

4. Informacija apie projektą skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje www.saulutesmokykla.lt, darbai eksponuojami uždaroje mokyklos Facebook grupėje „Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau...“ (toliau – FB grupė).

 

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Projekto tikslas – virtualioje erdvėje pasidalinti, idėjomis kaip organizuoti vaikams tikslingus tyrinėjimus, įvairius bandymus, eksperimentus, pasitelkus įvairias priemones.

6. Projekto uždaviniai:

6.1. skatinti mokytojų kūrybiškumą panaudojant kuo įvairesnes priemones veikloms, stebėjimams, tyrinėjimams, eksperimentams;

6.2. plėtoti respublikos mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą;

6.3. parengti STEAM veiklų nuotraukų virtualią parodą.

 

III SKYRIUS

DALYVIAI

 

7. Kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos 1-4 klasių mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai ir pedagogai, tėvai. Ypatingai kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos bendravardžius mokyklas-darželius ir lopšelius-darželius „Saulutes“.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ

 

8. Projekto organizavimo pradžia 2021 m. balandžio 19 d.

9. Užpildytą dalyvio anketą, atsiųsti el. p. saulutes.rastine@gmail.com . Dalyvauti projekte galėsite nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. gegužės 15 d. Gavus patvirtinimą, kad esate priimti į uždarą FB grupę „Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau...“, galėsite dalintis savo veiklų nuotraukomis, trumpais vaizdo įrašais. Įkeliant darbus būtina nurodyti įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę. FB grupė bus matoma iki 2021 m. birželio 15 d. Vienu metu kelti ne daugiau 3-5 nuotraukas ar 1-2 trumpus vaizdo įrašus.

10. Projekto finalui kiekvienas vaikas-dalyvis gali padaryti iš A4 formato lapo plunksną(as), iš kurių pasirinktoje įstaigos vietoje, suprojektuojami sparnai. Sparnai pakabinami taip, kad kiekvienas norintis atsistojęs tarp jų taptų sparnuotu. Nuotraukose/koliažuose pateikiama nuasmeninta informacija (neturi matytis vaikų veidų).

 

V SKYRIUS

PROJEKTO EIGA IR  REIKALAVIMAI

 

11. Visą projekto vykdymo laikotarpį šeimose, klasėse, grupėse vykdomos veiklos:

11.1. vaizdo/garso, smulkiosios tautosakos ir kitos medžiagos analizavimas;

11.2.gyvas paukščių stebėjimas, pokalbiai apie paukščius: gyvenimo būdą, kuo skiriasi nuo žmonių, kitų gyvūnų, kodėl vienį gali plaukti ir nesušlampa, kiti yra geresni skrajūnai, kur žiemoja, kada peri, kuo padengtas jų kūnas, kodėl, kokios plunksnų savybės;

11.3. plunksnų savybių išbandymas vandeniu, šalčiu, karščiu ir pan.;

11.4. kilometrų skaičiavimas (kiek nuskrenda išskrendantys sparnuočiai), žemėlapių tyrinėjimas (kokiose šalyse, žemynuose žiemoja) ir t. t.;

11.5. vaidinimas, klausymas ar pasakų, istorijų, nutikimų kūrimas, piešimas, aplikavimas, lipdymas, plunksnų, sparnų, siluetų kirpimas, lankstymas ir kitos, nenurodytos veiklos;

11.6. pradinių klasių mokiniai gali parašyti svajonę „Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau...“.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Mokytojai, pateikę mokyklai dalyvio anketą, tampa projekto dalyviais ir sutinka, kad asmens duomenys (autoriaus(-ų) vardas, mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas) būtų naudojami projekto viešinimui.

13. Visiems projekto dalyviams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstos Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio direktoriaus pažymos.

14. Dalyviai, kurių anketos atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių reikalavimų bei projekto tematikos, nebus priimami į FB grupę, jų darbai nebus eksponuojami.

15. Projekto koordinatorės – Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valė Norkuvienė tel.: +370 63252922, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Alina Purtokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaida Kleinauskienė.

 

                                                  1 priedas

 

 

RESPUBLIKINIO STEAM PROJEKTO

 „LĖKČIAU LĖKČIAU, KAD GALĖČIAU...“

 

Dalyvio kortelė

 

 

Mokytojo vardas, pavardė

 

 

Vardas, kuriuo bus galima prijungti prie Facebook grupės „Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau...“

 

 

Mokytojo el. paštas, telefonas

 

 

Įstaigos pavadinimas

 

 

Vaikų amžius

 

 

_____________________________

 

 

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00