“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParama  
  RenginiaiGalerija  

"Saulė - mano širdyje" nuostatai

      PATVIRTINTA

      Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio

      direktoriaus  2022 m. balandžio 28 d.

      įsakymu Nr. V-41

 

 

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FOTOGRAFIJOS PARODOS „SAULĖ – MANO ŠIRDYJE“ SKIRTOS KLAIPĖDOS „SAULUTĖS‘ MOKYKLOS-DARŽELIO 55-IUI PAMINĖTI NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Respublikinės virtualios 1-4 klasių mokinių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio, amžiaus vaikų fotografijų  parodos ,,Saulė – mano širdyje“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Virtualią fotografijų parodą organizuoja Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis (toliau – mokykla). Virtualios fotografijų parodos (toliau – paroda) koordinatorė direktorė Raimonda Pintverienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valė Norkuvienė. Parodą rengia ir organizuoja priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Didžiūnienė ir neformaliojo švietimo mokytoja Laima Novak.

3. Parodos nuostatai skelbiami mokyklos tinklapyje www.saulutesmokykla.lt

 

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

4. Parodos tikslas – ugdyti vaikuose domėjimąsi gamta, pastabumą, Lietuvos gamtos grožio pajautimą.

5. Uždaviniai:

5.1. fotografuojant ir apdorojant nuotraukas skatinti tikslingą, sąmoningą informacinių technologijų naudojimą;

5.2. sąmoningai, reguliariai, sistemingai, tikslingai stebėti vieną objektą – saulę;

5.3. fotografuojant, atrenkant geriausius kadrus stiprinti mokytojų, vaikų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą;

5.4. plėtoti pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, tėvų bei mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.

 

III SKYRIUS

DALYVIAI

 

6. Parodos dalyviai – 1-4 klasių mokiniai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai, tėvai, mokytojai ir kiti bendruomenės nariai.

 

IV SKYRIUS

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

7. Parodos trukmė 2023 m. sausio 16 d. – balandžio 30 d.

8. Dalyviai fotografuoja saulę, saulėlydžius, saulėtekius, tiesiog jiems įdomiu rakursu esančius saulės atvaizdus, atspindžius ir pan.

9. Nuotraukų skaičius neribojamas.

10. Parodai atsiųstos/įkeltos į Facebook (toliau – FB) e. nuotraukos turi būti geros kokybės.

11. Norintis dalyvauti parodoje pateikia užpildytą parodos dalyvio kortelę (1 priedas) ir atsiunčia ją  el. paštu saulemanosirdyje@gmail.com

12. Nuotraukas dalyvis, prisijungęs prie uždaros FB grupės „Saulė mano širdyje“, įkelia pats.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai, nepažeidžiant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, talpinami FB uždaroje grupėje.

14. Visiems parodos dalyviams bus įteikti Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio  direktoriaus padėkos raštai arba atsiųstos dalyvio pažymos.

15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių.

16. Parodos organizatoriai įsipareigoja neviešinti parodos dalyvių pateiktos 1 priede asmeninės kontaktinės informacijos.

17. Už darbų paskelbimo metu pateiktos informacijos konfidencialumą, autorystę atsako ją paskelbę asmenys.

 

________________________________

 

 

                                                                                                                                  1 priedas

DALYVIO KORTELĖ

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius

 

Mokytojo vardas, pavardė,

el. pašto adresas

 

Įstaigos pavadinimas

 

Nuotraukos pavadinimas, nuotrauka (mažo formato)

(pavyzdys)

„Saulė jau žemai žemai...“ 

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00